upc eetac_1

Arduino: Introducció i aplicacions bàsiques

17-18


Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3
Xip, targeta i programari Exemples bàsics Programació avançada
 
P17: UART: XBee, xarxa de sensors en malla sense fils.
P16: USART: Connexió Bluetooth / WiFi amb Arduino.
P15: SPI/I2C: Sensors i actuadors avançats, A/D i D/A.
P14: I2C - Rellotge en temps real RTC i EEPROM externa.
P13: Peripherics: Connexió sèrie USART.
P12: Peripherics. Timers i LCD.
P11: Disseny d'un sistema de control com una FSM. Histèresi.
P10: Disseny de màquines d'estats finits (FSM). Circuit seqüencial. Interrupcions.
P9: Organització del programa. E/S digitals. Circuit combinacional. Digits de 7-segments.
P8: Exemples de projectes: Automatismes senzills de control d'humitat i temperatura.
P7: Sortides analògiques. Modulador PWM.  Conversió D/A.
P6: Sensors analògics i conversió A/D.
P5: Interfície per actuadors de potència.
P4: Exemple introductori amb entrades i sortides digitals.
P3: Entorn de programació. Simulació amb el laboratori virtual Proteus VSM.
P2: La targeta Arduino UNO. Altres targetes compatibles.
P1: El microcontrolador ATmega328P. Característiques i aplicacions.
Habilitats genèriques: treball en grup, problemes i projectes, anglès, anàlisi de documentació i presentacions orals i escritesInformació general

El curs pretén donar a conèixer les possibilitats del microcontrolador Arduino

Actualment hom reconeix que aquest producte innovador també té un potencial molt elevat per acostar els coneixements específics de tecnologia i programació als estudiants orientats a les ciències, enginyeries i matemàtiques. L'Arduino és un producte nou que ha esdevingut en poc temps imprescindible i versàtil, al mateix nivell que els entorns Raspberry Pi i Lego Mindstorms, als quals complementa perfectament i n'expandeix les possibilitats en múltiples fronts. El cost d'aquest component, d'uns 25 euros, i uns 30 euros més amb els complements bàsics, el fa assequible a pràcticament tota la comunitat educativa; fins i tot els estudiants el poden adquirir per continuar practicant a casa. En adaptar-se a un PC estàndard i en ser gratuït l'entorn de programació no té despeses associades, i en tot cas, sols cal adquirir, segons sigui l'orientació docent que se li vulgui donar, targetes kits i components electrònics, també molt assequibles, que fins i tot són compatibles amb l'altre entorn d'iniciació a l'electrònica: Raspberry Pi. Es tracta ben bé de la plataforma ideal per aprendre i descobrir en format de petits projectes i exercicis senzills que es van fer créixer poc a poc en complexitat, gran part de la tecnologia rere la programació i l'electrònica. Acostarem als estudiants al disseny de projectes i aplicacions, als muntatges i prototipatge, i a les mesures de laboratori. Es proposa un taller de formació bàsica sobre aquest producte i les seves potencialitats en diverses vessants, l'anàlisi i classificació dels circuits i complements que s'hi poden connectar, la revisió bibliogràfica, les comunitats web i xarxes socials generades al seu voltat i l'orientació a l'hora de preparar materials d'estudi.

Objectius:

Una vegada finalitzat el taller, els participants seran capaços de:

  • Explicar les característiques de l'Arduino: entrades i sortides digitals, interfície amb transductors de potència, interrupcions, entrades analògiques, conversió A/D, sortides analògiques, senyals PWM, etc.

  • Comparar les possibilitats de l'Arduino amb els altres entorns Raspberry Pi, Lego Mindstorms, microcontroladors industrials, etc. i explicar com es poden complementar per construir aplicacions avançades.

  • Realitzar una projecte senzill desplegant competències genèriques com ara: treball en grup, anglès, ús d'instruments de laboratori, redacció de documents tècnics seguint una plantilla, usant gràfics, esquemes, diagrames, així com  també presentacions orals, etc.

Metodologia:

Sessions de treball presencials en grup amb discussió continuada dels materials presentats, amb diversos llocs de treball de l'aula de tecnologia habilitats amb els components necessaris per permetre la realització de les experiències. Es començarà amb l'estudi guiat i la discussió de tutorials i exemples de referència proposats pel formador. A continuació, els participants planificaran, realitzaran, programaran i verificaran els projectes senzills que se'ls proposaran. El taller acabarà amb la realització autònoma i presentació d'un projecte senzill per intensificar els continguts d'algun tema triat pels participants.

Nota addicional: Amb l'Arduino es pot treballar en un entorn de codi lluire tipus Linux en ordinadors personals convencionals i Raspberry Pi. Recull de terminologia tècnica anglès - català i TERMCAT.

 


- Search inside digsys