ice                                                                                                       eetac

Avaluació del procés docent


- Exemple d'informe de millora (Miguel Valero)

- Qüestionari SEEQ (original) (adaptat mínimament a l'AC) (versió en CAT) (Versió en anglès) [exemples de resultats d'enquestes]

- Obtaining student feedback on teaching and course quality

  • Activitats proposades

Tasca:

Aquí la tasca ja consisteix en generar un pla docent d'assignatura que contempli un ampli ventall dels conceptes desenvolupats a través d'aquestes sessions.