ice                                                                                                       eetac

Avaluació de l'aprenentatge


- Què són les rúbriques (ENG)

- Enllaç entre objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació (ENG)

- Exemple de procediment per a realitzar problemes (que indica què es corregirà)

- Exemple d'auto-co-avaluació del treball en grup

- Exemple de rúbrica per a la correcció d'un exercici de l'assignatura Components i circuits (CiC)

- Un parell de referències per facilitar la preparació de rúbriques:

 

 

  • Activitats proposades

Tasca 5:

Prepareu rúbriques per tal que l'estudiant es pugui auto avaluar les activitats que heu proposat anteriorment. És a dir, per a que sàpiga d'avançada quin nivell de qualitat li exigiu a l'hora de resoldre l'activitat i amb quin barems es qualifica.