upc eetac_1

Raspberry Pi: Introducció i aplicacions bàsiques

16-17


Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3
Ordinador
bàsic
Aplicacions
estàndard
Programació Python i circuits electrònics
 
P18: Bus dedicat: Imatges i vídeo. La càmera de la Raspberry Pi
P17: UART: XBee, xarxa de sensors en malla sense fils
P16: UART: Connexió Bluetooth / WiFi amb Arduino
P15: SPI/I2C: Sensors i actuadors avançats, A/D i D/A
P14: I2C - Rellotge en temps real RTC i EEPROM externa
P13: I2C - Visualitzador LCD, Targetes HAT
P12: Màquines d'estats finits (FSM), sensors i actuadors digitals, estil de programació
P11: GPIO. Introducció, LED, polsadors i interruptors
P10: Altres llenguatges de programació: Scratch, WiringPi, C, Processing, LabView, etc.
P9: Programació en Python
P8: Servidor de web (LAMP). Webs lleugeres WordPress, MS Expression Web.
P7: Aplicacions educatives: Wolfram mathematica, simulació de circuits, Arduino IDE, etc.
P6: Centre multimèdia, imatge i so. KODI.
P5: L'escriptori Raspbian: Ofimàtica, jocs, àudio, vídeo, servidor de fitxers, ownCloud, etc.
P4: Connexió remota PuTTY i VNC.
P3: Sistema operatiu Linux Raspbian (Debian).
P2: Connexió a internet WIFI/DHCP/estàtica. Data i hora.
P1: La targeta Raspberry Pi: Característiques i instal·lació.
Habilitats genèriques: treball en grup, problemes i projectes, anglès, anàlisi de documentació i presentacions orals i escritesInformació general

El curs pretén donar a conèixer les possibilitats del micro PC Raspberry Pi

Actualment hom reconeix que aquest producte innovador també té un potencial molt elevat per acostar els coneixements específics de tecnologia i programació als estudiants orientats a les ciències, enginyeries i matemàtiques. La Raspberry Pi és un producte nou que ha esdevingut en poc temps imprescindible i versàtil, al mateix nivell que els entorns Arduino i Lego Mindstorms, als quals complementa perfectament i n'expandeix les possibilitats en múltiples fronts. El cost d'aquest component, d'uns 45 euros, i uns 50 euros més amb els complements bàsics, el fa assequible a pràcticament tota la comunitat educativa; fins i tot els estudiants el poden adquirir per continuar practicant a casa. En tractar-se essencialment d'un PC Linux no té despeses associades al programari, i en tot cas, sols cal adquirir, segons sigui l'orientació docent que se li vulgui donar, targetes kits i components electrònics, també molt assequibles, que fins i tot són compatibles amb l'altre entorn d'iniciació a l'electrònica: Arduino. Es tracta ben bé de la plataforma ideal per aprendre i descobrir en format de petits projectes i exercicis senzills que es van fer créixer poc a poc en complexitat, gran part de la tecnologia rere la programació i l'electrònica. Acostarem als estudiants al disseny de projectes i aplicacions, als muntatges i prototipatge, i a les mesures de laboratori. Es proposa un taller de formació bàsica sobre aquest producte i les seves potencialitats en diverses vessants, l'anàlisi i classificació dels circuits i complements que s'hi poden connectar, la revisió bibliogràfica, les comunitats web i xarxes socials generades al seu voltat i l'orientació a l'hora de preparar materials d'estudi.

Objectius:

Una vegada finalitzat el taller, els participants seran capaços de:

  • Explicar la potencialitat de la Raspberry Pi a l'entorn educatiu.

  • Ordenar per àrees d'aplicació els programaris i complements disponibles.

  • Preparar materials docents amb diverses orientacions (matemàtiques, programació, tecnologia, etc.) per fer pràctiques o treballs basades en aquest producte i els seus complements.

  • Examinar les possibilitats d'introduir aquests recursos a la programació de les matèries de secundària i organitzar si s'escau un laboratori o aula de formació a tal efecte.

  • Comparar les possibilitats de la Raspberry Pi amb els altres entorns Arduino i Lego Mindstorms i explicar com es poden complementar.

  • Valorar el desplegament de competències genèriques que implica incorporar aquest producte al currículum: treball en equip, gestió i execució de projectes, anglès, etc.

Metodologia:

Sessions de treball presencials en grup amb discusió continuada dels materials presentats, amb diversos llocs de treball de l'aula de tecnologia habilitats amb els components necessaris per permetre la realització de les experiències. Es començarà amb l'estudi guiat i la discussió de tutorials i exemples de referència proposats pel formador. A continuació, els participants planificaran, realitzaran, programaran i verificaran els projectes senzills que se'ls especificaran. El taller acabarà amb la realització autònoma i presentació d'un projecte senzill per intensificar els continguts d'algun tema triat pels participants.

Nota addicional:

La Raspberry Pi és un ordinador Linux, així que amb aquests materials també s'aprèn com treballar en aquest sistema operatiu concebut com l'alternativa de codi lliure al Microsoft Windows en ordinadors personals convencionals. És recomanable que instal·leu un sistema Linux al vostre PC, per exemple una distribució Linkat, Ubuntu, LXLE, etc., de la Debian original, que permeten la doble arrencada del PC en Linux o Windows, o bé, alternativament, instal·leu-vos una màquina virtual Linux en el propi PC Windows. Així podeu provar també les aplicacions generals dels capítols 1 i 2 en ordinadors convencionals per fer-ne la comparativa amb el que veureu en Rasbian.

 


Conferències, seminaris i tallers de divulgació de la matèria:

- Dissenys i aplicacions amb circuits digitals programables", Xerrada de presentació de la matèria de sistemes digitals per als estudiants de batxillerat i CCFF, Pla de promoció dels estudis de la UPC. (1: pptx, pdf), (2: html), 2010 - 2018

- Dades del taller ESCOLALAB Barcelona: "Muntatge d’una xarxa de sensors sense fils (WSN) amb Raspberry Pi (miniPC) i Arduino", febrer 2018 (Materials a la P17)

- Dades del taller Aula BioTIC (juliol 2017)

- Dades del seminari ICE-UPC (v. 16-17)

- Dades del curs (v. 15-16).

- Materials d'introducció a l'Arduino.Recull de terminologia tècnica anglès - català i TERMCAT.